100 Perintah Allah Subhanahu wa ta’ala untuk kehidupan manusia sehari-hari Melangsir dari Ayat-ayat Al Qur’an, Oleh: Bang Priya Ketua Umum NGO HDIS.

Pertama 1. Jangan berkata kasar*_ (QS 3 – Ali Imran : 159)

_*2. Tahanlah amarah*_ (QS 3 – Ali Imran : 134)

_*3. Berbaiklah kepada orang lain*_ (QS 4 – An Nisaa’ : 36)

_*4. Jangan sombong dan arogan*_ (QS 7 – Al A’raaf : 13)

_*5. Maafkanlah kesalahan orang lain*_ (QS 7 – Al A’raaf : 199)

_*6. Berbicaralah dengan nada halus*_ (QS 20 – Thaahaa : 44)

_*7. Rendahkanlah suaramu*_ (QS 31 – Luqman : 19)

_*8. Jangan mengejek orang lain*_ (QS 49 – Al Hujuraat : 11)

_*9. Berbaktilah pada orang tua*_ (QS 17 – Al Israa’ : 23)

_*10. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua*_ (QS 17 – Al Israa’ : 23)

_*11. Jangan memasuki kamar pribadi orang tua tanpa ijin*_ (QS 24 – An Nuur : 58)

_*12. Catatlah hutang-hutangmu*_ (QS 2 – Al Baqarah : 282)

_*13. Jangan mengikuti orang secara membabi buta*_ (QS 2 – Al Baqarah : 170)

_*14. Berikanlah perpanjangan waktu bila orang yang berhutang kepadamu dalam kesulitan*_ (QS 2 – Al Baqarah : 280)

_*15. Jangan makan riba’/membungakan uang*_ (QS 2 – Al Baqarah : l

_*16. Jangan melakukan penyuapan*_ (QS 2 – Al Baqarah : 188)

_*17. Jangan ingkar atau melanggar janji*_ (QS 2 – Al Baqarah : 177)

_*18. Jagalah kepercayaan orang lain kepadamu*_ (QS 2 – Al Baqarah : 283)

_*19. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebohongan*_ (QS 2 – Al Baqarah : 42)

_*20. Berlakulah adil terhadap semua orang*_ (QS 4 – An Nisaa’ : 58)

_*21. Tegakkanlah keadilan dengan tegas*_ (QS 4 – An Nisaa’ : 135)

_*22. Harta yang meninggal harus dibagikan kepada anggota keluarga*_ (QS 4 – An Nisaa’ : 7)

_*23. Wanita memiliki hak waris*_ (QS 4 – An Nisaa’ : 7)

_*24. Jangan memakan harta para anak yatim*_ (QS 4 – An Nisaa’ : 10)

_*25. Lindungi anak yatim*_ (QS 2 – Al Baqarah : 220)

_*26. Jangan memboroskan harta dengan semena-mena*_ (QS 4 – An Nisaa’ : 29)

_*27. Damaikanlah orang yang berselisih*_ (QS 49 – Al Hujuraat : 9)

_*28. Hindari prasangka buruk*_ (QS 49 – Al Hujuraat : 12)

_*29. Jangan memata-matai atau memfitnah orang*_ (QS 2 – Al Baqarah : 283)

_*30. Jangan memata-matai atau memfitnah orang*_ (QS 49 – Al Hujuraat : 12)

_*31. Gunakan harta untuk kegiatan sosial*_ (QS 57 – Al Hadid : 7)

_*32. Biasakan memberi makan orang miskin*_ (QS 107 – Al Maa’uun : 3)

_*33. Bantulah orang fakir yang berada di jalan Allah*_ (QS 2 – Al Baqarah : 273)

_*34. Jangan menghabiskan uang untuk bermegah-megah*_ (QS 17 – Al Israa’ : 29)

_*35. Jangan menyebut-nyebut tentang sedekahmu*_ (QS 2 – Al Baqarah : 264)

_*36. Hormatilah tamu anda*_ (QS 51 – Adz Dzaariyaat : 26)

_*37. Perintahkan kebajikan setelah kita melakukannya sendiri*_ (QS 2 – Al Baqarah : 44)

_*38. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi*_ (QS 2 – Al Baqarah : 60)

_*39. Jangan menghalangi orang datang ke masjid*_ (QS 2 – Al Baqarah : 114)

_*40. Perangilah mereka yang memerangi mu*_ (QS 2 – Al Baqarah : 190)

_*41. Jagalah etika perang*_ (QS 2 – Al Baqarah : 191)

_*42. Jangan lari dari peperangan*_ (QS 8 – Al Anfaal : 15)

_*43. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)*_ (QS 2 – Al Baqarah : 256)

_*44. Berimanlah kepada para Nabi*_ (QS 2 – Al Baqarah : 285)

_*45. Jangan melakukan hubungan badan saat haid*_ (QS 2 – Al Baqarah : 222)

_*46. Susuilah anak-anakmu selama dua tahun penuh*_ (QS 2 – Al Baqarah : 233)

_*47. Jauhilah hubungan badan diluar nikah*_ (QS 17 – Al Israa’ : 32)

_*48. Choose rulers by their merit Pilihlah pemimpin berdasarkan ilmu dan jasanya*_ (QS 2 – Al Baqarah : 247)

_*49. Jangan membebani orang di luar kesanggupannya*_ (QS 2 – Al Baqarah : 286)

_*50. Jangan mau dipecah belah*_ (QS 3 – Ali Imran : 103)

_*51. Renungkanlah keajaiban dan penciptaan alam semesta ini*_ (QS 3 – Ali Imran 3 :191)

_*52. Lelaki maupun wanita mendapat imbalan yang sama sesuai perbuatannya*_ (QS 3 – Ali Imran : 195)

_*53. Jangan menikahi mereka yang sedarah denganmu*_ (QS 4 – An Nisaa’ : 23)

_*54. Keluarga harus di-imami oleh seorang laki laki*_ (QS 4 – An Nisaa’ : 34)

_*55. Jangan pelit*_ (QS 4 – An Nisaa’ : 37)

_*56. Jangan iri hati*_ (QS 4 – An Nisaa’ : 54)

_*57. Jangan saling membunuh*_ (QS 4 – An Nisaa’ : 92)

_*58. Jangan membela ketidak jujuran atau kebohongan*_ (QS 4 – An Nisaa’ : 105)

_*59. Jangan bekerja-sama dalam dosa dan kekerasan*_ (QS 5 – Al Maa-idah : 2)

_*60. Bekerja samalah dalam kebenaran*_ (QS 5 – Al Maa-idah : 2)

_*61. Mayoritas bukanlah merupakan kriteria kebenaran*_ (QS 6 – Al An’aam : 116)

_*62. Berlaku adil*_ (QS 5 – Al Maa-idah:8)

_*63. Berikan hukuman untuk setiap kejahatan*_ (QS 5 – Al Maa-idah : 38)

_*64. Berjuanglah melawan perbuatan dosa dan melanggar hukum*_ (QS 5 – Al Maa-idah : 63)

_*65. Dilarang memakan binatang mati, darah dan daging babi*_ (QS 5 – Al Maa-idah : 3)

_*66. Hindari minum racun dan alkohol*_ (QS 5 – Al Maa-idah : 90)

_*67. Jangan berjudi*_ (QS 5 – Al Maa-idah : 90)

_*68. Jangan menghina keyakinan atau agama orang lain*_ (QS 6 – Al An’aam : 108)

_*69. Jangan mengurangi timbangan untuk menipu*_ (QS 6 – Al An’aam : 152)

_*70. Makan dan minumlah secukupnya*_ (QS 7 – Al A’raaf : 31)

_*71. Kenakanlah pakaian yang bagus saat shalat*_ (QS 7 – Al A’raaf : 31)

_*72. Lindungi dan bantulah mereka yang meminta perlindungan*_ (QS 9 – At Taubah:6)

_*73. Jagalah kemurnian*_ (QS 9 – At Taubah : 108)

_*74. Jangan pernah putus asa akan pertolongan Allah*_ (QS 12 – Yusuf : 87)

_*75. Allah mengampuni orang yang berbuat dosa karena ketidak-tahuan*_ (QS 16 – An Nahl : 119)

_*76. Berseru kepada jalan Allah dengan cara yang baik dan bijaksana*_ (QS 16 – An Nahl : 125)

_*77. Tidak ada seorangpun yang menanggung dosa orang lain*_ (QS 17 – Al Israa’ : 15)

_*78. Jangan membunuh anak-anakmu karena takut akan kemiskinan*_ (QS 17 – Al Israa’ : 31)

_*79. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengtahuan tentangnya*_ (QS 17 – Al Israa’ : 36)

_*80. Jauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat*_ (QS 23 – Al Mu’minuun : 3)

_*81. Jangan memasuki rumah orang lain tanpa ijin pemilik rumah*_ (QS 24 – An Nuur : 27)

_*82. Allah menjamin imbalan kebaikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Allah*_ (QS 24 – An Nuur : 55)

_*83. Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati*_ (QS 25 – Al Furqaan : 63)

_*84. Jangan melupakan kenikmatan dunia yang telah Allah berikan*_ (QS 28 – Al Qashash : 77)

_*85. Jangan menyembah Tuhan selain Allah*_ (QS 28 – Al Qashash:88)

_*86. Jangan terlibat dalam homosexualitas*_ (QS 29 – Al ‘Ankabuut : 29)

_*87. Berbuat baik dan cegahlah perbuatan munkar*_ (QS31 Luqman17)

_*88. Janganlah berjalan di muka bumi dgn sombong*_ (QS31:Luqman: 18)

_*89. Wanita dilarang memamerkan diri*_ (QS 33 – Al Ahzab : 33)

_*90. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita*_ (QS 39 – Az Zumar : 53)

_*91. Jangan berputus asa akan ampunan Allah*_ (QS 39 – Az Zumar : 53)

_*92. Balaslah kejahatan dengan kebaikan*_ (QS 41 – Fushshilat : 34)

_*93. Selesaikan pesoalan dengan bermusyawarah*_ (QS 42 – Asy Syuura : 38)

_*94. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa*_ (QS 49 – Al Hujuraat : 13)

_*95. Tidak ada dikenal biara dalam agama*_ (Islam) (QS 57 – Al Hadid : 27)

_*96. Allah akan meninggikan derajat mereka yang berilmu*_= (QS 58 – Al Mujaadilah : 11)

_*97. Perlakukan non-Muslim dengan baik dan adil*_ (QS 60 – Al Mumtahanah : 8)

_*98. Hindari diri dari kekikiran*_ (QS 64 – At Taghaabun : 16)

_*99. Mohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*_ (QS 73 – Al Muzzammil : 20)

_*100. Jangan menghardik orang yang meminta-minta*_” (QS 93 – Adh Dhuhaa : 10)

_Shadaqallahul adzim, Maha Benar Allah dengan segala FirmanNya_ sungguh ampunan allah lebih besar: Bang Priya Ketua Umum NGO HDIS. Mojokerto Jatim – Kontak : 082243319999. Email harianjejakkasushebat@yahoo.com

Share yoouukkk….!

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *